آدرس کارخانـه : يزد  -  اردکان  -  کيلومتر 10 بزرگراه رياست جمهوري  -  شرکت کاشي گلسرام اردکان

تلفن شرکت : 5-32244552 (035)

فاکس شرکت : 32244557-32244556-32244551 (035)

تلفـن واحد فروش : 61-32244559 (035)

تلفـن حسابداري فروش : 32244550 (035)

تلفـن حسابداري مالـي : 32244562 (035)

حميد ابويي (مدیر فروش) : 09128298596